KShBM 2018-Logo2KSHBM-ACBE-2018(SHQIP) – THIRRJA E PARE

KSHBM-ACBE-2018(ENGLISH) – FIRST CALL

KSHBM-ACBE-2018-FORMULARI I REGJISTRIMIT (SHQIP)

KSHBM-ACBE-2018-REGISTRATION FORM (ENGLISH)

KShBM-ACBE-2018_ Modeli i Abstraktit / Abstrakt_Template (Shqip & English)