Kopertina / Cover Page

Faqe / Pages, 1-2

Grupi i punës / Working group, 3

Institucionet e përfaqësuara / Represented institutions, 4

Parathënie/ Preface, 5-8

Pasqyra e lëndës / Content, 9-10

1.    ENVIRONMENTAL ANALYSES OF BOVILLA WATERSHED (ALBANIA) – AN OVERVIEW / ANALIZË MJEDISORE E PELLGUT UJËMBLEDHËS TË BOVILLËS (SHQIPËRI) – NJË PËRMBLEDHJE, nga / from: A. Miho, L. Shuka, A. Çullaj, R. Bachofen, 11-46

2.    VLERËSIM KIMIKO-LIMNOLOGJIK I CILËSISË SË UJIT TË UJËMBLEDHËSIT TË BOVILLËS FOKUSUAR NË PËRDORIMIN PËR UJË TË PIJSHËM / CHEMICO-LIMNOLOGICAL ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF BOVILLA RESERVOIR FOCUSED ON DRINKING WATER USE, nga / from: A. Çullaj, S. Duka, L. Pjeshkazini, 47-92

3.    TË DHËNA MBI FITOPLANKTONIN DHE PRODHIMTARINË PARËSORE TË UJËMBLEDHËSIT TË BOVILLËS / DATA ON PHYTOPLANKTON AND PRIMARY PRODUCTION OF THE BOVILLA RESERVOIR, nga / from: E. Koni, A. Miho, L. Kupe, M. Bushati, F. Schanz, 93-132

4.    TË DHËNA MBI ZOOPLANKTONIN E TRUPIT UJOR TË BOVILLËS / DATA ON ZOOPLANKTON OF BOVILLA WATERBODY, nga / from: S. Shumka, E. Nikleka, 133-147

5.    TË DHËNA MBI PESHQIT NË BOVILLË – NJË PËRMBLEDHJE / CONSIDERATION ABOUT FISHES OF BOVILLA – AN OVERVIEW, nga / From: S. Shumka, 149-151

6.    TË DHËNA MIKROBIOLOGJIKE MBI UJËMBLEDHËSIN E BOVILLËS GJATË PERIUDHËS MAJ 2006 – MAJ 2008 / MICROBIOLOGICAL DATA ON BOVILLA RESERVOIR DURING MAY 2006 – MAY 2008, nga / from: F. Hoxha, A. Emiri, 153-180

7.    CONCENTRATION AND SIZE DISTRIBUTION OF INORGANIC PARTICLES AND CELLS IN LAKE BOVILLA (ALBANIA) / PËRQENDRIMI DHE SHPËRNDARJA E GRIMCAVE INORGANIKE DHE QELIZAVE NË LIQENIN E BOVILLËS (SHQIPËRI), nga / from: R. Bachofen, 181-190

8.    UNDESIRABLE ODOR AND TASTE EVENTS IN BOVILLA DRINKING WATER, RELATION TO LAKE LIMNOLOGY AND PRELIMINARY ANALYSIS / DUKURIA E ERËS DHE SHIJES SË PAPËLQYESHME NË UJIN E PIJSHËM TË BOVILLËS, MBËSHTETUR NË LIMNOLOGJINË E LIQENIT DHE ANALIZAT KIMIKE PARAPRAKE, nga / from: A. Çullaj, R. Bachofen, 191-202

9.    MBI GENDJEN TROFIKE TË LIQENIT TË BOVILLËS / ABOUT TROPHIC STATE OF BOVILLA LAKE, nga / from: A. Çullaj, A. Miho, 203-330

10. MBI PËRPUNIMIN E UJIT TË BOVILLËS VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM / ABOUT BOVILLA WATER TREATMENT OVERVIEW. TABELAT / TABLES, nga / from: A. Emiri, E. Buzo, F. Hoxha, 231-258

11. SURFACE WATER TREATMENT IN ZURICH (SWITZERLAND) / TRAJTIMI I UJËRAVE SIPËRFAQËSORE NË ZYRIH (ZVICËR), nga / from: H. P. Kaiser, 259-276

12. BIMËSIA DHE PËRDORIMI I TOKËS NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË BOVILLËS / VEGETATION AND LAND COVER IN BOVILLA WATERSHED, nga / from: M. Mersinllari, L. Shuka, M. Xhulaj, B. DraÇi, A. Miho, A. Hasko, F. Hoxha, B. Murtaj, J. Marka, A. LiÇaj, 277-338

13. SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS BY TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH / ZGJIDHJA E PROBLEMEVE MJEDISORE NËpËrmjet PUNËS KËRKIMORE NDËR-DISIPLINORE, nga / from: R. Bachofen, 339-347

Falenderime / Acknowledgements, 349