Kopertina / Cover

Titulli kryesor / Main title, 1-2

Grupi i punës / Working group, 3-4

Parathënie / Foreword, 5-6

Pasqyra e lëndës / Content, 7-8

Kreu I: Pasuritë ujore shqiptare, 9-28

Kreu II: Çështje teorike mbi ujërat, 29-48

Kreu III: Eksperiencë zvicerane për ujërat, 49-72

Kreu IV: Metodika e punës, 73-98

Kreu V: Rezultate dhe diskutime – Kimia, 99-139

Kreu V: Rezultate dhe diskutime – Biologjia, 140-233

Kreu VI: Përfundime dhe rekomandime, 235-246

Chapter VII: About environmental state of the rivers under the study (an English summary), 246-256

Acknowledgments / Falenderime, 257-258

Literatura / Literature, 259-267